Trajnostna prometna politika

Prometna politika sestavlja niz strateških dokumentov, ki usmerjajo razvoj prometa na določenem območju. Ločimo mednarodne (evropske), nacionalne, regionalne in občinske prometne strateške dokumente. Na podlagi strateških dokumentov resorna ministrstva pripravijo izvedbene dokumente (zakoni, pravilniki, akcijski načrti …), ki predvidijo ukrepe za doseganje zastavljenih ciljev. 

Trajnostne prometne politike zasledujejo tudi cilje podnebnih politik. V Evropi promet prispeva 25 % emisij toplogrednih plinov (v Sloveniji 47 %, 2020). Cilj Evropske unije pa je do leta 2050 postati prva podnebno nevtralna celina, kar pomeni, da je potrebno zmanjšati kar 90 % emisij toplogrednih plinov iz prometa do 2050. Zato prometne politike Evropske unije vključujejo in se opirajo na podnebne cilje EU. Trajnostne prometne politike vključujejo okoljske, socialne in ekonomske vidike s ciljem trajnostnega, skladnega in uravnoteženega razvoja družbe.